Drodzy Rodzice!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra rodziny i polityki społecznej z dnia 26.03.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19 w dniach od dnia 27.03.2021 r. do 11.04.2021 r. praca naszej placówki również została ograniczona.

Ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, polega na zawieszeniu sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych. Jednak Żłobek zapewni opiekę dzieciom na wniosek rodziców, którzy:

1) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

2) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

3) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

4) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

5) wykonują działania ratownicze,

6) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z2020r. poz.1876 i2369),

7) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa wart.48 a ustawy z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej,

8) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa wart. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

9) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo – terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

10) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

11) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa wart.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. –Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021r. Poz.4)

Rodzice muszą realizować zadania tych jednostek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *