Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona internetowa Żłobka im. Kubusia Puchatka w Działoszynie

Żłobek im. Kubusia Puchatka w Działoszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Żłobka im. Kubusia Puchatka w Działoszynie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • załączniki zamieszczone w postaci nieedytowalnej, np.: skany dokumentów,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Wyłączenia

 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Drab.
 • E-mail: zlobek.sekretariat@onet.pl
 • Telefon: 883405991

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Żłobka im. Kubusia Puchatka w Działoszynie
 • Adres: ul. M. Konopnickiej 3
  98-355 Działoszyn
 • E-mail: zlobek.dzialoszyn@onet.pl
 • Telefon: 660706475

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku Żłobka prowadzą dwa wejścia: wejście główne i wejście boczne, oba od ulicy Marii Konopnickiej. Przy wejściach znajdują się schody i podjazdy dla wózków bądź osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście główne i wejście boczne są ogólnodostępne w godzinach pracy żłobka. Ponadto są jeszcze dwa wejście od strony placów zabaw dostępne dla dzieci i pracowników tej jednostki w określonychgodzinach. W części budynku, gdzie znajduje się kuchnia, od strony parking przy ulicy Szkolnej ,są dwa wejścia, które w razie konieczności mogą być użyte jako wyjścia ewakuacyjne.

2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

3. Budynek jest parterowy, nie posiada wind. W przedsionku znjadują się schody prowadzące do korytarza.

4. W budynku wejście boczne jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

5. Na terenie żłobka znajduje się parking od ul. Szokolnej z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

6. Do żłobka może wejść osoba z psem asystującym.

7. W żłobku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.